Resultats de l’ozonoteràpia

ozonoterapia

I quins són els resultats de l’ozonoteràpia? Després d’explicar-vos què és exactamante l’ozonoteràpia com a tractament recomanat contra el dolor crònic (més detalls) i quines són les seves propietats i beneficis (més detalls), a Clínica del Dolor de Tarragona volem centrar-nos i donar-vos a conèixer els resultats.

L’ozonoteràpia, de manera general, presenta millors resultats que els tractaments de control, com les injeccions d’esteroides, les injeccions d’antiinflamatoris no esteroidals o el tractament conservador amb analgèsics i repòs relatiu.

La millora que suposa la ozonoterapia es basa, fonamentalment, en dos paràmetres: el dolor i la funció, mesurats, en la major part dels casos, a través de les escales EVA, respectivament.

Millors resultats d’ozonoteràpia en l’Escala EVA

I què és l’escala EVA? Es tracta d’una Escala Visual Analògica del dolor que permet mesurar la intensitat del dolor que descriu el pacient amb la màxima reproductibilitat entre els observadors. Consisteix en una línia horitzontal de 10 centímetres, en els extrems dels quals es troben les expressions extremes d’un símptoma. En l’esquerre se situa l’absència o menor intensitat i en el dret la major intensitat. Es demana al pacient que marqui en la línia el punt que indiqui la intensitat, i es mesura amb una regla mil·limetrada. La intensitat s’expressa en centímetres o mil·límetres.

D’aquesta manera, els pacients que reben injeccions d’ozó presenten una major reducció de la puntuació EVA, és a dir indiquen menor intensitat de dolor gràcies a la seva aplicació i el seu resultat. Aquestes reduccions es mantenen en alguns casos després d’un any de seguiment, encara que no s’han determinat els efectes a més llarg termini.

El tractament sol amb injeccions d’ozó, bé siguin intradiscals o paravertebrals, també presenta bons resultats en termes d’alivi del dolor i millora funcional en pacients amb dolor lumbar secundari a hèrnia discal.

Aquests efectes s’observen de manera primerenca i es mantenen fins als 6-12 mesos.