Radiofreqüència polsada de disc intervertebral

Què és i com es realitza la Radiofreqüència Pulsada del disc Intervertebral?

En el cas que el metge especialista en tractament del dolor diagnostiqui que el dolor lumbar prové dels discs intervertebrals degenerats es pot utilitzar la radiofreqüència polsada intradiscal per disminuir el dolor.

La tècnica de Radiofreqüència permet aplicar un voltatge a la punta de l’agulla situada a prop dels nervis que transmeten dolor del disc degenerat. Aquest voltatge genera un augment de temperatura al voltant de la punta de l’agulla que es transmet als teixits circumdants incloent els nervis del disc que transmeten el dolor. Per diferents mecanismes la Radiofreqüència Polsada produeix una Neuromodulació dels nervis que transmeten dolor permetent reduir la transmissió i la percepció del dolor.

El metge especialista en dolor mitjançant visualització directa per raigs X introduirà una o dues agulles fins al disc intervertebral degenerat. Es comprovarà mitjançant un contrast radioopac la correcta situació de les agulles per posteriorment aplicar la radiofreqüència polsada durant 8 a 16 minuts. El procediment es farà amb profilaxi antibiòtica prèvia, sedació i anestèsia local de la zona de l’esquena on s’introdueix l’agulla per fer-ho amb la màxima seguretat i confort del pacient. El procediment no és dolorós.

Posteriorment al Procediment el metge li proporcionarà unes recomanacions per les setmanes següents.